สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

MFU Library Tutorials

Register MFU Library Member

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมัครสมาชิกห้องสมุด

การอัปเดตข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

Finding Resources in the Library

แนะนำการสืบค้นหนังสือ วารสาร บทความภายในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน Single Search

แนะนำการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาวารสารในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาบทความวารสารภาษาไทยในห้องสมุด

Research Support

เครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้า

แนะนำการใช้งานโปรแกรมEzproxy®

แนะนำการใช้งาน Turnitin

Library Services

บริการอื่น ๆ

ยืมต่อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การเสนอแนะและตรวจสอบหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การขอใช้บริการสำเนาบทความฉบับปัจจุบัน

การขอใช้บริการ NETFLIX Watch at Home

การจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

แนะนำการใช้งาน Book Delivery

ขั้นตอนการขอสำเนาบทความวารสารที่มีในห้องสมุด

Orientation Video

แนะนำห้องสมุด

แนะนำบริการของห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

แนะนำบริการของห้องสมุด