สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

MFU Library Tutorials

Orientation Video

แนะนำห้องสมุด

แนะนำบริการของห้องสมุด

Finding Resources in the Library

แนะนำการสืบค้นหนังสือ วารสาร บทความภายในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

.

Research Support

เครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้า

แนะนำการใช้งานโปรแกรมEzproxy®

Library Services

บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

การเสนอแนะและตรวจสอบหนังสือผ่านระบบออนไลน์