Netflix Watch At Home

Netflix Watch at Home

++++++++

ขั้นตอนการให้บริการ Netflix Watch At Home

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่ bit.ly/3rUowoP
2. แจ้ง Generate Code ของ Chrome remote desktop เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Login เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: หากไม่เคยติดตั้งส่วนขยาย Chrome remote desktop ให้ทำการติดตั้งก่อนในครั้งแรกที่ bit.ly/3BZBGpo

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งส่วนขยาย Chrome remote desktop
2. ให้บริการผ่าน Google chrome เท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการสามารถดู Netflixได้ 24 ชั่วโมง
    (ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ขอใช้บริการ จนถึง 09.00 น. ของวันถัดไป)
4. ผู้ใช้บริการต้องใช้โปรไฟล์ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการคนอื่น

***ขอสงวนสิทธิให้กับนักศึกษา อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น

NETFLIX (3)