ข่าวและกิจกรรม

สำนักหอสมุด ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน MFU Book Fair รูปแบบออนไลน์

      เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “การจัดงาน MFU Book Fair รูปแบบออนไลน์ ” ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่บุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด ปัญหาและประสบการณ์การจัดงาน MFU Book Fair ในรูปแบบออนไลน์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการรับมอบรางวัลเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสารแสดงความยินดีและร่วมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2562 ได้รับการประเมินรับรองเป็น “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)” ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง จึงมีนโยบายในการดำเนินการตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ได้ในวันที่ 12 สิงหาคม 64

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 20.00 น. ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ • บริการสืบค้นหนังสือ • บริการ Book Delivery • บริการตรวจสอบข้อมูลการยืมหนังสือ • บริการยืมต่อด้วยตนเองออนไลน์

ศูนย์บรรณสารฯ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อความพร้อมในการทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก และนักศึกษา ได้เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมออนไลน์เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ เกี่ยวกับข้อกำหนด และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป

ห้องสมุดปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 5

ประกาศ ห้องสมุดปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อาจจะมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management)ให้กับพนักงานศูนย์บรรณสารฯโดยได้รับเกียรติอาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร นำโดย อ.ดร.ณรัฐ หัสชู อ.ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์ และอ.ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อนำกระบวนการ Lean มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บรรณสารฯ พบปะสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อรับฟังข้อมูล เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วมหรืออยากให้ห้องสมุดจัดเพื่อสนับสนุนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ