ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่