ต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่มาชมวิธีการรับนักศึกษา และหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่