Happy Books Buffet

วันที่ 24 ธันวาคม 2018 - 1 กุมภาพันธ์ 2019

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค

วันที่ 3 - 27 ธันวาคม 2018
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบปลายภาค วันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2018 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบปลายภาค ในวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

Special Night

วันที่ 24 - 24 ตุลาคม 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

MFU BOOK EXPO 2018

วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018
เวลา 09:00 - 21:00 น.

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.library.mfu.ac.th/bookexpo

กิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม - 28 กันยายน 2018
เวลา 10:00 - 15:00 น.

เชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือชั้นปีอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อทำความรู้จักห้องสมุด บริการ และการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการในห้องสมุด ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: 1 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาในการจัดกิจกรรม : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 2 รอบ                                           เช้า : 10.00 – 11.00 น.                                          บ่าย : 14.00 – 15.00 น. สามารถลงชื่อวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการอบรมได้ที่นี่ ลงทะเบียนกิจกรรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

อบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2018
เวลา 13:00 - 17:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา: 13.00 – 17.00 น. สถานที่ : ห้อง S101 วิทยากร: คุณแสงเดือน คำมีสว่าง คุณณชญาดา ภิราษร คุณดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ และคุณวิภาดา ดวงคิด

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา: 09.00 – 16.00 น. สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV) วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น รุ่นที่ 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา: 09.00 – 16.00 น. สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV) วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง