กิจกรรม EZY DIY MASK by MFU Library

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม EZY DIY MASK by MFU Library เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจได้เย็บผ้าเพื่อทำหน้ากากด้วยตนเอง ณ ห้อง ECO Corner ชั้น4 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำหน้ากากน่ารัก ๆ ด้วยมือตัวเองไปใช้กันทุกคนเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่