ProQuest Dissertations & Theses Global

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขป และให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน