รุ่ง ผู้ค้าขาย
Rung Pukakay

Head of Secretarial Administration Section
0 5391 6316

อุทิศ ถาวรรัตน์
Autid Thawonrut

Administrative Officer
0 5391 6315

จิณณ์ณณัช ใจหลัก
Jinnanut Jailak

Administrative Staff
0 5391 6316

ปวีณา หมื่นปัญญา
Pavena Muenpanya

Administrative Staff
0 5391 6315

เสาวณี กันทา
Saovanee Kanta

Administrative Staff
0 5391 6337