ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ร่วมลงนาม MOU PULINET Plus

นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำพล ดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การลงนามครั้งนี้ถือว่าเป็นการผนวกพลังครั้งสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและ การใช้สารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีรายชื่อห้องสมุดจากสถาบันที่ร่วมลงนามดังต่อไปนี้

สมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)จำนวน 20 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยพะเยา
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยนครพนม
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
14. มหาวิทยาลัยบูรพา
15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. มหาวิทยาลัยทักษิณ
18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
20. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยมหิดล
6. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์