เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทดลองใช้งานฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในช่วงปี ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีใหม่   ทดลองเข้าใช้งานได้ที่  http://goo.gl/5VvmGb ระยะเวลาการทดลองใช้งาน วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561

รหัสการเข้าใช้งาน Turnitin Originality Check Class#9

ประกาศ!!!! นักศึกษาที่ต้องการใช้โปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ขณะนี้ Class Originality Check Class#8 หมดอายุแล้ว นักศึกษาสามารถ Enroll in a class โดยใช้ Class ID และ Password ดังนี้ Originality Check Class#9 Class ID: 18205970 Enrollment password: 123456++ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม email : sangduan@mfu.ac.th ++++++++++++++++++++++ Announcement!!! No students can be added or edited in Originality Check Class#8 that has expired and has become read-only. If you would like to check plagiarism you can enroll in a new class below: Originality Check Class#9 Class ID: 18205970 Enrollment password: 123456++ If you would like more information please send email to sangduan@mfu.ac.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยจำนวน 60 คน ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018

เมื่อวันที่ 29 ตค. – 2 พย. 2561 ในงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018 ซึ่งจัดที่อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทางศูนย์บรรณสารฯ จึงได้รวบรวมบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ มาให้ได้ชมกันดังนี้ ประมวลภาพกิจกรรม Online Database Workshop 29 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK EXPO 2018 ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (อ.ภูพิงค์ มะโน) ประมวลภาพกิจกรรมหนังสือในดวงใจ ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณอรสม สุทธิสาคร) 30 ตุลาคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (ผศ. วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ) ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณสุภาพงษ์ นิลเกษ) 31 ตุลาคม 2561 ประมวลภาพกิจกรรม DIY Notebook & Bookmark ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้วรรณวรรธน์” ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา) 1 พฤศจิกายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรม ศิลปะการตัดตุงล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ (ตุงไส้หมู) ประมวลภาพกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ทมยันตี” ประมวลภาพกิจกรรมพบปะนักเขียน (คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์) 2 พฤศจิกายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (เป๊กซ์ วง Zeal) กาดต่อนยอน (2)