มฟล. จับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Library: Care the Bear

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ Library: Care the Bear (สัญจรสู่ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมในพิธีเปิดและแถลงการณ์โครงการ Library: Care the Bear ร่วมกับ ศาสตรเมธี สุวคนธ์ สิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคุณลดาวัลย์ กันวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น A Living Lab for Circular Economy” โดยอาจารย์ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม (Workshop) เรื่อง “Climate Change Mitigation by Eco Activities” จากคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การบรรยาย เรื่อง “Library : Care the Bear เพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” จากคุณจรัญพร เลิศสหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด และการเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามลำดับ

โครงการ Care the Bear หรือชื่อเต็มๆ ว่า “Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event” เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียน ลดสภาวะ โลกร้อนด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ เพราะก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะการทำให้ธารน้ำแข็งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกละลาย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการแล้วหลากหลายภาคส่วน และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการร่วมลดโลกร้อน เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไปอย่างยั่งยืน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่