ศึกษาดูงาน สำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารฯ ม.พะเยา

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์ย์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ และ ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นคุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ มฟล. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับรักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ แล้วจึงทำการศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียวทั้งแบบโดยรวม และแยกตามหมวดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจในเรื่องสำนักงานสีเขียวจากการเห็นสถานที่จริง และการพูดคุยซักถามกันในประเด็นต่างๆ กับผู้ปฏิบัติจริง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแยกขยะของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ เป็นผู้พาเยี่ยมชม และอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การแยกขยะจากถังขยะ แล้วนำส่งมายังโรงแยกขยะ และทำการจำหน่ายออกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่