ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำหรับห้องสมุด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง