ศูนย์บรรณสารฯ มอบถุงยาให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรม “พับถุงยา(ใจ)” เพื่อพับถุงยาจากกระดาษเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ต่อมาในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารฯ ได้ทำการมอบถุงยาที่พนักงาน และนักศึกษา มฟล. ร่วมใจกันพับในกิจกรรมดังกล่าว ส่งต่อให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 300 ถุง เพื่อนำไปให้ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์ในการนำไปใส่ยาต่อไป