ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี 2563 จากเข้ารับการตรวจประเมินในโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

จากการที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวนระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจจากการร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใช้บริการในพื้นที่ศูนย์บรรณสารฯ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office)