ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” ให้กับพนักงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO ผ่านกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบมาตรฐาน ISO และกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ ภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA”

แจ้งปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

(English below) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย) วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ++++++ Dear all, From Feb. 19, 2021 : 06.00 P.M. until Feb. 22, 2021: 08.00 A.M. you will be unable to access the library online services due to Network maintenance. We apologize for any inconvenience.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารดิจิทัลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ที่สนใจ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” วิทยากรโดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับรหัสเข้าโปรแกรม Zoom ของการอบรมดังกล่าว

ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. ขุนตาล

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. เชียงของ

เมื่อวันพุธที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน. เชียงของ)