ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” ให้กับพนักงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ     โดยได้รับเกียรติจากคุณรมณ รวยแสน และคุณคึกฤทธิ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ ได้เพิ่มทักษะการเขียนข่าว และบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองจากการบรรยายเรื่องเทคนิค แนวทางในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้ทดลองทำแบบฝึกหัดบรรยายเหตุการณ์จากรูปตัวเองที่ชอบ และรูปมุมต่าง ๆ ภายในห้องสมุดจากกฎ 5W1H แล้วแชร์ให้กันอ่าน ซึ่งถือเป็นการเปิดใจ เปิดความกล้าที่จะเขียน ของผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย และก่อนจบการอบรมผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมถ่ายรูปร่วมกันกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

** 5W1H คือการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ประกอบด้วย 1. Who (ใคร) 2. What (อะไร) 3. When (เมื่อไร) 4. Where (ที่ไหน) 5. Why (ทำไม) และ How (อย่างไร) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นมูลเหตุของสถานการณ์ ที่กำหนดให้ ให้ได้มากที่สุด

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่