ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับผู้เรียน พุทธศิลปกรรม มฟล. เยี่ยมชมห้องสมุด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ และนำชมหอประวัติ มฟล. ให้ แก่ ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจากนั้น คุณณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ และทีมงานได้แนะนำบริการ และสิทธิการยืมหนังสือของห้องสมุดให้แก่ ผู้เรียนทุกท่าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตรต่อไป

 

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่