ศูนย์บรรณสารฯ พบปะสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อรับฟังข้อมูล เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วมหรืออยากให้ห้องสมุดจัดเพื่อสนับสนุนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ