ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management)ให้กับพนักงานศูนย์บรรณสารฯโดยได้รับเกียรติอาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร นำโดย อ.ดร.ณรัฐ หัสชู อ.ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์ และอ.ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อนำกระบวนการ Lean มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Lean คือการลดขั้นตอน และลดการสูญเปล่าในการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งในการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้มีการทดลองทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน แล้วใช้หลัก 7 waste มาวิเคราะห์ว่าเกิดความสูญเสียอะไรบ้างในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7 waste นั้นเป็นแนวคิดของ Toyota ซึ่งต้องการที่จะลดความสูญเสียที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ทำให้เกิดกำไร แต่ก็ยังใช้ต้นทุนอยู่ตลอดเวลา Toyota จึงพยายามลดความสูญเสียทั้ง7 ที่เกิดขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างไม่จำเป็น

1.ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production Waste)
2.ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
3.ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transporation)
4.ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion)
5.ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing)
6.ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay)
7.ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect)

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่