ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมออนไลน์เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจแก่พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ เกี่ยวกับข้อกำหนด และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่อไป