ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Meeting เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ให้แก่ ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดต่างๆ จากทั่วประเทศจำนวน 55 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม หลังจากนั้นเป็นการอบรมในเรื่อง “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือ” วิทยากรโดย นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว ตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ และการอบรมในเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด วิทยากรโดย นางสาวไผททิพย์ ทับทอง ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตามลำดับ
โครงการอบรม “หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน”เป็นโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าในหลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียนอย่างถูกต้อง การจัดบริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในดูแลและให้บริการห้องสมุดที่ดูแล ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน ตลอดจนให้คำปรึกษาในการพัฒนาห้องสมุดต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม