สำนักหอสมุด ม.นเรศวร ศึกษาดูงาน MFU Book Fair รูปแบบออนไลน์

      เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “การจัดงาน MFU Book Fair รูปแบบออนไลน์ ” ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่บุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด ปัญหาและประสบการณ์การจัดงาน MFU Book Fair ในรูปแบบออนไลน์ของศูนย์บรรณสารฯ ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

        โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากนั้นนางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ตำแหน่งบรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ Book Fair ในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต