ศูนย์บรรณสารฯ ชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติงานโปร่งใสภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 14.30-15.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด”

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิด (Open Source Software)”

การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา09.30-12.00น.