ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมฯ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากผลงานเรื่อง การจัดการเอกสารดิจิทัลด้วยกระบวนการ KM: กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ณ ห้องประชุมดอยตุง สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ภาพเพิ่มเติม