ศูนย์บรรณสารฯ ชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติงานโปร่งใสภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 14.30-15.00 น. โดยเป็นการเน้นย้ำให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรู้และเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการบันทึกภาพผู้บริหารและพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.