ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการออนไลน์ของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 – 16:00 น. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริการออนไลน์ของศูนย์บรรณสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปในอนาคต

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม