กิจกรรม “การสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์บรรณสารฯ เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และทีมงานมาเป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการป้องกันการทุจริต เพื่อสามารถนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม