นักศึกษาพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางสาวดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการฯ และทีมงานได้ให้การต้อนรับและนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งนี้ได้แนะนำการยืมทรัพยากรและใช้บริการต่างๆของศูนย์บรรณสารฯ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สถาบันพุทธศิลปกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม