คณะผู้บริหารจาก Phnom Penh International University, Cambodia เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ พร้อมบรรณารักษ์ได้ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุด แก่คณะผู้บริหารจาก Phnom Penh International University,Cambodia

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม