การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน Happy Money, Happy Retirement

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน Happy Money, Happy Retirement เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แนะนำห้องสมุดมารวย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย INVESTORY หลังจากนั้นเป็นการให้ความรู้ เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน Happy Money, Happy Retirement โดย คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ สถานบริการวิชาการตลาดทุน เศรษฐกิจและธุรกิจประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มเงินและทรัพย์สินเพื่อใช้ชีวิตในวัยเกษียณต่อไป