ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมออนไลน์ ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1 โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หลังจากนั้นในช่วงเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และในช่วงบ่ายในหัวข้อ หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน โดยในการอบรมครั้งนี้มีครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดจากโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 105 คน
โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1 เป็นโครงการบริการวิชาการประจำปี 2565 โดยความร่วมมือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะด้านระบบงานห้องสมุด ให้ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม