ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2/2565

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมออนไลน์ ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 
ช่วงเช้าเป็นการอบรม เรื่อง ข้อกฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับงานห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉริยา วงษ์บูรณาวาทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อด้วยการอบรม เรื่อง การสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดยนางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง และนางสาวพิชญา สาจันทร์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ช่วงบ่ายเป็นการอบรม เรื่องเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงอย่างถูกต้อง วิทยากรโดยนางสาวณชญาดา แต้มรู้ และนางสาววิภาดา ดวงคิด บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
โดยในการอบรมครั้งนี้มีครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดจากโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 155 คน
 
โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการประจำปี 2565 โดยความร่วมมือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะด้านระบบงานห้องสมุด ให้ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันต่อไป