กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ และนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 230 คน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยนางสาวพิชญา สาจันทร์ และนางสาวสุนทรีย์ พีระพาณิชย์ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากรแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ และบริการของห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา