ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทกลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งในศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ 3 เรื่อง ได้แก่

1. ระบบลงทะเบียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์
2. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศบริจาคแบบเบ็ดเสร็จ
3. ผสานการให้บริการ ILL เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเชื่อมโยง ฐานข้อมูล PULINET Sharing กับระบบ MFU Interlibrary Loan Service

และจากการนำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ คุณรักเผ่า เทพปัน และคุณวิภาดา ดวงคิด ตัวแทนจาก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) เรื่อง “ผสานการให้บริการ ILL เป็นหนึ่งเดียวด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล PULINET Sharing กับระบบ MFU Interlibrary Loan Service”