ประวัติความเป็นมา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการ ทางวิชาการมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา จัดตั้งขึ้น อย่างเป็นทางการตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2542

ระยะแรก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2542 พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2542 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก โดยใช้อาคารส่วนหนึ่งของโรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นที่ทำการชั่วคราว  มีทรัพยากรสารนิเทศสำหรับให้บริการประมาณ 3,000 เล่ม มีที่นั่งอ่านสำหรับผู้ใช้บริการ จำนวน 30 ที่นั่ง และมีบุคลากร จำนวน 3 คน

ระยะที่ 2

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ย้ายมายังอาคารชั้นเดียวในกลุ่มอาคารส่วนหน้าในเดือนตุลาคม 2542 ในเขตพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มีทรัพยากร สารนิเทศสำหรับให้บริการประมาณ 6,500 เล่ม จำนวน 80 ที่นั่ง และมีบุคลากร จำนวน 11 คน

ปัจจุบัน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ย้ายมายังที่ทำการถาวร คืออาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในวันที่ 19 เดือนเมษายน 2546 ซึ่งเป็นอาคารสูง  5 ชั้น มีพื้นที่รวม 11,484 ตารางเมตร มีทรัพยากรสารนิเทศประมาณ 160,000 เล่ม และเพิ่ิมจำนวนมากขึ้นตามลำดับ โดยมีที่นั่งอ่าน ประมาณ 800 ที่นั่งมีบุคลากร จำนวน 32 คน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีจำนวนและประเภททรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ได้จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  และในวันที่ 25 กันายน พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนมาใช้ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha (Matrix) ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศภายใน ศูนย์บรรณสารฯ

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและได้มีการริเริ่มการให้บริการที่หลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชุมชนท้องถิ่น