โครงสร้างการบริหารงาน

Artboard 1

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ
 2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
 3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ
 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. งานจดหมายเหตุ

โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการ ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีและมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใน

 ภาระหน้าที่หน่วยงานภายใน ทั้ง 4 ฝ่าย และ 1 งาน มีดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

เป็นสำนักงานบริหารกลางของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจหลัก ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว โดยแบ่งภาระหน้าที่เป็น 3 งานย่อย ดังนี้

 • งานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานด้านธุรการและการประสานงานทั่วไป อาทิเช่น การลงทะเบียนรับ-ส่ง การเสนอหนังสือให้ผู้บริหารสั่งการ การประสานงานและติดตามเรื่องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุม การพิมพ์เอกสาร และดูแลอาคารสถานที่
 • งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบด้านการจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา และการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ
 • งานนโยบายและแผน รับผิดชอบด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของ ศูนย์บรรณสารฯ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และควบคุม ดูแลการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ตลอดจน รวบรวมสถิติข้อมูลการดำเนินงาน ของฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายเดือน และรายไตรมาสของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชา และมหาวิทยาลัยรับทราบ

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

รับผิดชอบในการแสวงหา คัดเลือก จัดหา และวิเคราะห์เนื้อหา จัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อโสตทัศนศึกษา ฐานข้อมูล และสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนดูแลในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 3 งานย่อย ดังนี้

 • งานพัฒนาทรัพยากร รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งด้วยวิธีการจัดซื้อ การขออภินันทนาการ และการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่น ประสานงาน กับอาจารย์แต่ละสำนักวิชาในการจัดหาหนังสือใหม่ และการบันทึกลงทะเบียนหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตลอดจนพิจารณาจำหน่ายออก ทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม
 • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ รับผิดชอบในการวิเคราะห์หมวดหมู่ กำหนดหัวเรื่อง และจัดทำรายการทรัพยากรสารนิเทศให้เป็นไปตาม มาตรฐานทาง วิชาชีพ และบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ และในฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (Union Catalog) ตลอดจนบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าโดยอิสระของนักศึกษา บทความวารสาร และงานวิจัยของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
 • งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบในด้านการบำรุงรักษา อนุรักษ์ และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ การทำปกหนังสือให้เป็นปกแข็ง การซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด เสียหาย การอบหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือชื้น และการเย็บเล่มหนังสือและวารสารฉบับย้อนหลัง

3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

รับผิดชอบในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในการใช้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ แบ่งภาระหน้าที่เป็น 5 งานย่อย ดังนี้

 • งานบริการสารนิเทศ รับผิดชอบในการให้บริการช่วยผู้ใช้ห้องสมุดสืบค้น และเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภททั้งที่ศูนย์บรรณสารฯจัดให้บริการ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก
 • งานบริการยืม - คืน รับผิดชอบในการจัดการการใช้ทรัพยากรสารนิเทศให้มีการหมุนเวียนสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทรัพยากร สารนิเทศไปใช้ในเวลา และในสถานที่ที่ต้องการ โดยรับผิดชอบตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้บริการยืม -คืน บริการจองหนังสือ บริการหนังสือสำรอง บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการเรียกเก็บค่าปรับ-ค่าธรรมเนียม การติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ตลอดจนดูแลการนำทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท ขึ้นวางบนชั้นการปรับขยายชั้น จัดทำป้ายบอกตำแหน่งหมวดหมู่รายการ ให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งประสานในการยืมทรัพยากรสารนิเทศระหว่าง ห้องสมุดต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 • งานบริการวารสารและเอกสาร รับผิดชอบให้บริการการใช้วารสารและเอกสารทั้งระบบชั้นปิดและระบบชั้นเปิด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่ต้องใช้วารสารเฉพาะสาขาวิชา บริการสำเนาบทความวารสาร บริการหน้าสารบัญวารสารภาษาต่างประเทศ จัดทำ กฤตภาค และจัดจุลสารออกให้บริการ ตลอดจนประสานงานจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ ดำเนินการบอกรับวารสาร รวมทั้งจัดเตรียมวารสารส่งเย็บเล่ม
 • งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ รับผิดชอบในการให้บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ส่งเสริมการใช้โสตทัศนศึกษา และจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษา แนะนำในการสืบค้นการใช้โสตทัศนวัสดุ การให้บริการสนับสนุนกิจกรรมการสอนของอาจารย์ เช่น จัดฉายวีดีทัศน์ เกี่ยวกับสารคดีและการพัฒนาภาษา บริการถ่ายสำเนาวีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง และ CD-ROM และประสานงานการจัดหาโสตทัศนวัสดุใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนดูแลซ่อมบำรุงโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ภายใน ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้บริการใช้งานได้ปกติ

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำหน้าที่ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทันสมัย และประสานความร่วมมือการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานกลาง ตลอดจนการบำรุงรักษาการทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

 • งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. งานจดหมายเหตุ

รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร และวัตถุต่างๆ ที่สำคัญและแสดงถึงประวัติความเป็นมา  พัฒนาการของมหาวิทยาลัย  จัดเก็บและให้บริการในฐานข้อมูล บันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย เผยแพร่และให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป