ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management)ให้กับพนักงานศูนย์บรรณสารฯโดยได้รับเกียรติอาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร นำโดย อ.ดร.ณรัฐ หัสชู อ.ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์ และอ.ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อนำกระบวนการ Lean มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับผู้เรียน พุทธศิลปกรรม มฟล. เยี่ยมชมห้องสมุด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.30-15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ และนำชมหอประวัติ มฟล. ให้ แก่ ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap) ณ M-Learning space อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

กิจกรรมพบปะอาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้พบปะตัวแทนอาจารย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอฐานข้อมูลและทรัพยากรสาขาการแพทย์แผนจีนที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชันหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ      ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ที่จะมาตรวจประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือสาขาการแพทย์แผนจีนของอาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการแพทย์บูรณการ  ศูนย์บรรณฯ จึงได้มีการจัดโซนหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (Chinese Mediacl Book)  ให้บริการที่ชั้น  5 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และได้มีการแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” ให้กับพนักงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. ขุนตาล

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งาน CANVA เพื่องานออกแบบประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. เชียงของ

เมื่อวันพุธที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน. เชียงของ)

ศูนย์บรรณสารฯ พบสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อพัฒนาบริการหนังสือทางด้านนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้พบปะคณาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชั่นหนังสือทางด้านกฎหมาย และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชา