ศูนย์บรรณสารฯ พบปะสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อรับฟังข้อมูล เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วมหรืออยากให้ห้องสมุดจัดเพื่อสนับสนุนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมพบปะอาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้พบปะตัวแทนอาจารย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอฐานข้อมูลและทรัพยากรสาขาการแพทย์แผนจีนที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชันหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ      ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ที่จะมาตรวจประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือสาขาการแพทย์แผนจีนของอาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการแพทย์บูรณการ  ศูนย์บรรณฯ จึงได้มีการจัดโซนหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (Chinese Mediacl Book)  ให้บริการที่ชั้น  5 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และได้มีการแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

ศูนย์บรรณสารฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO ผ่านกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบมาตรฐาน ISO และกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ ภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA”

ศูนย์บรรณสารฯ พบสำนักวิชานิติศาสตร์เพื่อพัฒนาบริการหนังสือทางด้านนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้อำนวยการ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้พบปะคณาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชั่นหนังสือทางด้านกฎหมาย และการให้บริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชา