ศูนย์บรรณสารฯ พบปะสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ​​ เพื่อรับฟังข้อมูล เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจเข้าร่วมหรืออยากให้ห้องสมุดจัดเพื่อสนับสนุนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap) ณ M-Learning space อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

กิจกรรมพบปะอาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้พบปะตัวแทนอาจารย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอฐานข้อมูลและทรัพยากรสาขาการแพทย์แผนจีนที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาคอลเล็คชันหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ      ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ที่จะมาตรวจประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือสาขาการแพทย์แผนจีนของอาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการแพทย์บูรณการ  ศูนย์บรรณฯ จึงได้มีการจัดโซนหนังสือสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (Chinese Mediacl Book)  ให้บริการที่ชั้น  5 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณการ และได้มีการแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” ให้กับพนักงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื่อง “การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO ผ่านกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบมาตรฐาน ISO และกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ศูนย์บรรณสารฯ เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส่ ภายใต้ “MFU ITA”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเรื่อง “MFU ITA”

แจ้งปิดบริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

(English below) เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดปรับปรุง ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย) วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 08.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ++++++ Dear all, From Feb. 19, 2021 : 06.00 P.M. until Feb. 22, 2021: 08.00 A.M. you will be unable to access the library online services due to Network maintenance. We apologize for any inconvenience.

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารดิจิทัลและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานของศูนย์บรรณสารฯ และผู้ที่สนใจ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่  

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง “แนวปฎิบัติการจัดการเอกสารดิจิทัล” วิทยากรโดย อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สวทช. ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับรหัสเข้าโปรแกรม Zoom ของการอบรมดังกล่าว

ศูนย์บรรณสารฯ บริจาคหนังสือและวารสารให้ กศน. ขุนตาล

11 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บริจาคหนังสือและวารสาร จำนวนรวม 1,000 เล่ม