ทดลองใช้งาน Pandemic e-Books

ขอเชิญทดลองใช้งาน Pandemic e-Books ของสำนักพิมพ์ Gale สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 เข้าใช้งานได้ที่ https://bit.ly/2020pandemicg หลังจากนั้นไปที่เมนู Sign in แล้วใส่รหัส health เพื่อเข้าใช้งาน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด เวลาเปิดให้บริการ •จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. •(หยุดเสาร์-อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์) โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดดังนี้ • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 200 ที่นั่งต่อวัน • ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้ห้องสมุดโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย • รับชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมห้องสมุดผ่านทาง QR code Payment เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการดังนี้ • เข้า-ออกห้องสมุดทางประตูฝั่งร้านชงเท่านั้น • สแกน QR-CODE “ไทยชนะ” ก่อนและหลังเข้าใช้พื้นที่ห้องสมุดทุกครั้ง • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่ในพื้นที่ห้องสมุด • รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน •ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด) หรือสบู่เหลวล้างมือ (ในห้องน้ำห้องสมุด) ห้องสมุดยังคงปิดให้บริการห้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ •ห้องค้นคว้าแบบกลุ่ม •ห้องชมภาพยนตร์/สื่อมัลติมีเดียแบบกลุ่ม •ECO-Corner Room •Quiet Room (ห้องอ่านหนังสือแบบโต๊ะเดี่ยว)

“𝐏𝐢𝐜𝐤 𝐮𝐩 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬𝐡𝐞𝐥𝐟”

“𝐏𝐢𝐜𝐤 𝐮𝐩 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐬𝐡𝐞𝐥𝐟” บริการพิเศษจากห้องสมุดเพื่อช่วยผู้บริการหาตัวเล่มจากบนชั้นหนังสือ และแจ้งผู้ใช้บริการให้มารับที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1. สืบค้นรายละเอียดหนังสือที่ต้องการยืมที่ http://search.library.mfu.ac.th/ 2. ส่งรายละเอียดหนังสือที่ต้องการยืมมาที่ https://qrgo.page.link/ZxbmF แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจองตัวเล่ม และนัดแนะวันในการมารับหนังสือ 3. ผู้ใช้บริการติดต่อรับตัวเล่มหนังสือที่ห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สำหรับห้องสมุด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยพงศ์ แกล้วกล้า หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามหลัก 5ส และปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมตามหลักสำนักงานสีเขียว เช่นย้ายจุดเครื่องพิมพ์หรือหาแผงกั้นเครื่องพิมพ์ออกจากพื้นที่ทำงานของบุคลากร และจัดเตรียมจุดใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5 ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่  

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา