ติดต่อ-สอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0 5391 6330

โทรสาร

0 5391 6314

Email

library@mfu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ฝ่ายเลขานุการและธุรการ : 0 5391 6316
      งานบริหารจัดการ, งานธุรการ : 0 5391 6316
      งานการเงิน, งานพัสดุ : 0 5391 6315

ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ : 0 5391 6311
     งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ : 0 5391 6320
      งานวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ : 0 5391 6319
     งานจดหมายเหตุ : 0 5391 6344

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ : 0 5391 6335
      งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศ : 0 5391 6330-1
     งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า/ILL : 0 5391 6345
     งานส่งเสริมการใช้/แนะนำ/อบรมการสืบค้นข้อมูล : 0 5391 6339
     งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ และมัลติมีเดีย : 0 5391 6343
     งานวารสาร และหนังสือพิมพ์ : 0 5391 6312

ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา : 0 5391 6309
     งานผลิตสื่อการศึกษา : 0 5391 6309
     งานบันทึกเสียง ตัดต่อวิดีโอ : 0 5391 6308
     ผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : 0 5391 6346

ส่งข้อความ

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บรรณสารฯได้ โดยส่งอีเมลล์หาเราโดยตรงที่ library@mfu.ac.th หรือส่งข้อความโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์นี้

Please enter your name.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check the captcha to verify you are not a robot.