Access Medicine

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hillมีมากกว่า 270 รายการ รวมถึงแบบฝึกหัดทดสอบทางการแพทย์ คู่มือการรักษา ฐานข้อมูลยา Case Study วีดิโอและภาพเคลื่อนไหว