Gale OneFile: Health and Medicine

ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ ห้บริการข้อมูลเอกสารทั้งในรูปแบบของบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถระบุเอกสารที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)