การจัดการความรู้ในงานห้องสมุดและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ KM

วันที่ 17 - 17 January 2022
เวลา 09:00 - 12:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้ในงานห้องสมุดและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการ KM”

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ >> https://library.mfu.ac.th/go/rg17012022

Add to Calendar >> https://www.library.mfu.ac.th/go/17012022