ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 7 - 18 March 2022
เวลา 08:00 - 00:00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 19:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 18.00 น.

* บริเวณโซนสบาย (Living & Learning Zone) และ M-Learning Space เปิดให้บริการ 08:00 – 22:00 น.

ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด