ทรัพยากรห้องสมุด

Untitled-4

แหล่งสืบค้น

Library Catalog (OPAC)

ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด

Single Search

ค้นหาทรัพยากรอิเลคทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของห้องสมุด

บทความวารสารภาษาไทย

รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

MFU Subject Guide

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา

MFU Dissertations & Theses

รายชื่อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เฉพาะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Thai MOOC

ระบบการศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แหล่งทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูลออนไลน์

รายชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

MFU Journals Shelf

รายชื่อวารสารอิเลคทรอนิกส์ในรูปแบบ e-self

หนังสือใหม่

แนะนำรายชื่อหนังสือใหม่ในห้องสมุด

SE-ED eLibrary

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ SE-ED eLibrary

อ่านหนังสือรูปแบบ e-Books กว่า 100 รายการ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

PULINET Sharing

ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดเครือข่าย PULINET

UCTAL

ค้นหาหนังสือจากสหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

ฐานข้อมูลของห้องสมุด

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มฟล.

ค้นหาเอกสารจดหมายเหตุ มฟล.

สิ่งพิมพ์ มฟล.

รวมรวมสิ่งพิมพ์ มฟล. ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์