ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด

 • นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกห้องสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • บุคคลภายนอก ผู้เข้ามาเพื่อศึกษา อ่าน และค้นคว้าข้อมูล

บุคคลภายนอก ไม่เก็บค่าบริการการเข้าใช้ โดยสามารถใช้บริการได้ ดังนี้

 • อ่าน/ค้นคว้า ทรัพยากรได้ทุกประเภท
 • หากต้องการใช้บริการ Internet เพื่อการสืบค้น กรุณาแจ้งชื่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
 • หากมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกห้องสมุด กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ระเบียบใช้ห้องสมุด

 1. ต้องแต่งกายสุภาพ
 2. ต้องฝากกระเป๋า สิ่งของ หรือสัมภาระไว้ที่ ที่จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า)
 3. ไม่พูดคุย เสียงดัง
 4. ไม่สูบบุหรี่
 5. ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ก่อนเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 6. ไม่ใช้สมุด หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
 7. ไม่นำอาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 8. ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 9. ไม่เล่นการพนัน และเกมส์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 10. ไม่ฉีก กรีด หรือขีดเขียนหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 11. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 12. ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ยืมไป ส่งคืนศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตามเวลาที่กำหนด
 13. ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของ ก่อนออกจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

การสมัครสมาชิก

ดูที่ การสมัครสมาชิกห้องสมุด


อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

 1. ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประเภทบุคคลภายนอก
  1. ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท
  2. ค่าบำรุงศูนย์บรรณสารฯ ปีละ 200 บาท
  3. ค่าทำบัตรสมาชิก 30 บาท

  ค่าประกันของเสียหายจะคืนให้เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

 2. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรสมาชิกแทนบัตรเดิมที่สูญหาย 50 บาท
 3. อัตราค่าค่าบริการต่างๆ ดังนี้
  1. ค่าบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เรื่องละ 200 บาท
  2. ค่าพิมพ์เอกสาร ขาวดำ ขนาด A4 แผ่นละ 5 บาท
  3. ค่าบันทึกข้อมูลลงดิสก์เก็ต (Diskette) แผ่นละ 25 บาท
  4. ค่าบันทึกข้อมูลลง CD แผ่นละ 35 บาท
  5. ค่าบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดหน้าละ 2 บาท (100 หน้าแรก ตั้งแต่หน้า 101 เป็นต้นไป หน้าละ 0.50 ส.ต.)
  6. ค่าดำเนินการในการส่งเอกสารสำเนาระหว่างห้องสมุด 20 บาทต่อรายการ
 4. อัตราค่าปรับ
  1. หนังสือทั่วไป เล่มละ 5 บาท ต่อวัน
  2. หนังสือสำรอง เล่มละ 10 บาท ต่อวัน
  3. โสตทัศนวัสดุ รายการละ 5 บาท ต่อวัน
 5. กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นผู้กำหนด
 6. กรณีที่ผู้ยืมทำทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของราคา ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ และค่าดำเนินการหนังสือสูญหายอีก 100 บาท ต่อรายการ

ระเบียบการยืม

(ดูเพิ่มเติมที่ บริการการยืม/คืนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ)

 • แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ต่ออายุแล้ว
 • ห้ามใช้บัตรสมาชิกของผู้อื่นแทน
 • เมื่อทำบัตรสมาชิกหายจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทันที
 • หนังสือที่ยืมออกจะต้องส่งคืนตามหรือก่อนวันกำหนดส่ง ที่ประทับในใบกำหนดส่งของ
 • หนังสือหรือที่ปรากฎ หรือในสลิปรายการยืมจากเครื่องยืมอัตโนมัติ
 • ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ระวังรักษาหนังสือที่ยืมให้อยู่ในสภาพดี เมื่อส่งคืน
 • ผู้ใช้จะต้องยืมหนังสือให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด
 • หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ห้ามยืมออก
 • หนังสือที่ยืมออก จะต้องนำมาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
 • หนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องนำมาต่ออายุการยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน พร้อมชำระ ค่าปรับเกินกำหนดส่ง
 • เมื่อทำหนังสือหายหรือหนังสือชำรุด ผู้ยืมจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทันที พร้อมทั้งชำระค่าหนังสือสูญหา ตามระเบียบของห้องสมุด คือ
 • -ชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ
 • -ชำระค่าดำเนินการหนังสือสูญหาย 100 บาท ต่อรายการ
 • -ชำระค่าส่งเกินเวลา (จ่ายจริงตามวันเกินกำหนดส่งถึงวันที่แจ้งหนังสือสูญหาย
 • นักศึกษา หรือ บุคลากร ที่ลาออก สำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สินจากห้องสมุดเรียบร้อย หากคงค้างกับห้องสมุดจะต้องรีบมาชำระ
 • หากไม่สามารถติดต่อได้ จะถูกหักเงินค่าประกันของสูญหาย

การหมดสิทธิยืม

 • มีหนังสือค้างส่ง
 • ค้างค่าปรับห้องสมุด
 • ผู้ใช้ห้องสมุดอาจจะถูกตัดสิทธิการยืม กรณีฝ่าฝืนระเบียบการยืมอื่นๆ
 • นักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่งหรือหนี้สินคงค้าง กับห้องสมุด อาจจะถูกระงับการแจ้งผลการสอบ

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเตอร์เน็ตและการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นอินเตอร์เน็ต อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแจ้งขอรหัสการเข้าใช้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

บุคคลภายนอกที่เข้ามาสืบค้นข้อมูล เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้แจ้งชื่อ-สกุล วัตถุประสงค์การใช้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • บุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ 2 ชั่วโมง / วัน
 • ห้ามเล่นเกมส์ และเปิดภาพโป๊เปลือยอนาจาร