บริการการยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ

การยืม

ห้องสมุดให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆ ได้แก่หนังสือทั่วไปภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ ยกเว้นหนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบันและหนังสือพิมพ์ ให้บริการอ่านในห้องสมุดเท่านั้น โดยสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ 2 วิธี ได้แก่

  • ยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3 โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรพนักงาน/บัตรประชาชน

สิทธิการยืมและค่าปรับ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศได้ดังนี้

นักศึกษา

ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา
ตำราหนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/เรื่องสั้น/นวนิยาย
15 เล่ม 7 วัน 20 เล่ม 14 วัน 25 เล่ม 30 วัน
โสตทัศนวัสดุ 3 ชุด 3 วัน 3 ชุด 3 วัน 3 ชุด 3 วัน
นิตยสาร วารสาร
(ฉบับล่วงเวลา/เย็บรวมเล่ม)
3 ฉบับ 3 วัน 3 ฉบับ 3 วัน 3 ฉบับ 3 วัน
หนังสืออ้างอิง 2 เล่ม 1 วัน 2 เล่ม 1 วัน 2 เล่ม 1 วัน

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ผู้บริหารวิชาการ/อาจารย์ประจำ/นักวิจัย/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์พิเศษ/อาจารย์สัญญาจ้างในโครงการ พนักงานประจำ/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างในโครงการ
จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา
ตำราหนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
20 เล่ม 1 ภาคการศึกษา 15 เล่ม 60 วัน 15 เล่ม 14 วัน
เรื่องสั้น/นวนิยาย 5 เล่ม 30 วัน 5 เล่ม 30 วัน
โสตทัศนวัสดุ 3 ชุด 3 วัน 3 ชุด 3 วัน 3 ชุด 3 วัน
นิตยสาร วารสาร
(ฉบับล่วงเวลา/เย็บรวมเล่ม)
3 ฉบับ 3 วัน 3 ฉบับ 3 วัน 3 ฉบับ 3 วัน
หนังสืออ้างอิง 2 เล่ม 1 วัน 2 เล่ม 1 วัน 2 เล่ม 1 วัน

บุคลากรภายนอก

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น ผู้มีอุปการคุณ/นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย/บุคคลภายนอก สมาชิก PULINET
จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา จำนวน ระยะเวลา
ตำราหนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/เรื่องสั้น/นวนิยาย
3 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 3 เล่ม 7 วัน

*หนังสืออ้างอิงสมาชิก PULINET ไม่อนุญาตให้ยืมออก

ค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ค่าปรับ
ตำราหนังสือทั่วไปวิทยานิพนธ์/งานวิจัย 5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ
เรื่องสั้น/นวนิยาย 5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ
โสตทัศนวัสดุ 5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ
นิตยสาร วารสาร 5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ
หนังสืออ้างอิง 5 บาท/เล่ม/วัน/รายการ

วารสารฉบับปัจจุบัน, หนังสือพิมพ์, ราชกิจจานุเบกษา, คำพิพากษาฎีกา ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น


การคืน

  • ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
  • ส่งคืนที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา (Book Drop)

การยืมต่อ

  • ยืมต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3 พร้อมตัวเล่ม
  • ยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เลือกเมนู Self-Renewal โดยใช้รหัสผ่านที่ระบุไว้ขณะสมัครสมาชิก (หากไม่ทราบรหัสผ่านโปรดติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3) และมีข้อจำกัดในการยืมต่อด้วยตนเองไม่เกิน 2 ครั้ง

การจองหนังสือ

เมื่อผู้ใช้บริการต้องการจองหนังสือที่มีผู้อื่นยืมแล้ว สามารถทำการจองผ่านหน้าจอการสืบค้น โดย เลือกเมนู Request หรือ แจ้งความจำนงได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 3